Borska inicijativa

Za grad koji volimo

05 Sep

Da se zna

Страна 1 од 1
Регистар привредних субјеката
5000090219219
БДСЛ 101/2014
Дана, 04.09.2014. године
Београд
Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 8. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011), покреће поступак регистрације по службеној дужности, па доноси:
РЕШЕЊЕ
УПИСУЈЕ СЕ у Регистар привредних субјеката промена података код:
RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO, BOR-U RESTRUKTUIRANJU
Регистарски/матични број: 07130562
и то следећих промена:
Промена пословног имена:
Брише се:
RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO, BOR-U RESTRUKTUIRANJU
Уписује се:
RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO, BOR
О б р а з л о ж е њ е
Регистратор је на основу члана 8. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, покренуо поступак регистрације по службеној дужности, с обзиром да је дошао до сазнања о чињеницама/документима који су од значаја за правни промет, с обзиром да је од стране Агенције за приватизацију, Регистру привредних субјеката достављен Списак субјеката приватизације који су се на дан ступања на снагу Закона о приватизацији (службени гласник РС, број 83/14) налазила у поступку реструктурирања, па је у смислу члана 91.став 1. истог Закона донео одлуку као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба
министру надлежном за положај привредних
друштава и других облика пословања, у року
од 30 дана од дана објављивања на интернет
страни Агенције за привредне регистре, а
преко Агенције.
РЕГИСТРАТОР
__________________
Миладин Маглов

Link: na sajtu APR

Pa na dokument.
PAY DAY.

One Response to “Da se zna”

  1. 1
    BIK Says:

    Očekuje se da STRABAG bude strateški partner RTB Bor.
    U poslednjih 10 godina najviše su međusobno sarađivali.
    I sve preko ćerk(IN)e firme sosine.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

© 2017 Borska inicijativa

Design by Best Web Hosts -- Made free by Best Blog Hosting and WordPress Themes